Spolupracujeme s

Bližšie k úspechu

Spoločnosť, pôsobiaca v oblasti vzdelávania, lektorstva a tréningov predajných zručností a osobnostného rozvoja - významná spolupráca v spoločnom projekte.

Činnosť našej spoločnosti sa zameriava na oblasti, ako komunikácia, predajné zručnosti a všetko, čo sa týka oblastí pre osobnostný rozvoj. Tréningy sú vedené formou "best practices", rolových úloh a implementácie získanej teórie do praxe. Zastávame názor, že teóriu si človek môže prečítať aj doma. Tréner je na to, aby ju pomohol dostať do života. Všetky tréningy vychádzajú z našej vlastnej praxe.

OZ Všetko pre naše deti

Cieľom občianskeho združenia je podpora a rozvíjanie aktivít zameraných na výchovu, vzdelávanie a rozvoj telesnej kultúry detí a mládeže na miestnej i celoštátnej úrovni. Svoje aktivity vytvárame hlavne pre deti, mládež a ich rodičov v oblasti výchovy, kultúry, športu, ochrany životného prostredia a sociálnych aktivít a ponúkame tak alternatívu vhodného využitia voľného času oproti negatívnym javom, ako sú drogy, násilie, vandalstvo a konzumný spôsob života.