Spolupracujeme s

OZ Všetko pre naše deti

Cieľom občianskeho združenia je podpora a rozvíjanie aktivít zameraných na výchovu, vzdelávanie a rozvoj telesnej kultúry detí a mládeže na miestnej i celoštátnej úrovni. Svoje aktivity vytvárame hlavne pre deti, mládež a ich rodičov v oblasti výchovy, kultúry, športu, ochrany životného prostredia a sociálnych aktivít a ponúkame tak alternatívu vhodného využitia voľného času oproti negatívnym javom, ako sú drogy, násilie, vandalstvo a konzumný spôsob života.