Chytrý?

Toto prídavné meno má v spisovnom slovenskom jazyku dva významy. Prvý je v zmysle vyznačujúci sa rýchlosťou pohybu, rezký, rýchly.

Druhým významom je taký, ktorý pohotovo, rýchlo a správne uvažuje, reaguje a nachádza riešenia. Avšak v tomto význame sa vyskytuje menej frekventovane (napr. chytrý telefón), viac sa využívajú synonymá - múdry, dôvtipný, vynachádzavý.